Rozbiórka domu

rozbiórka

rozbiórka

Prawo budowlane zaznacza że nie na wszystkie rozbiórki musimy mieć pozwolenie. Bez pozwolenia można wyburzyć niektóre obiekty nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji. Wyburzone w ten sposób mogą zostać budynki, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków. Musimy jednak pamiętać, że nie mogą to być obiekty o wysokości większej i równiej 8 m oraz w przypadkach kiedy ich odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa ich wysokości. Pozwolenia nie wymagają również budynki, których budowa nie wymaga również pozwolenia oraz kiedy nie są poddawane ochronie jako zabytki.

Pozwolenia nie potrzebujemy, jednak zgłosić zamiar rozbiórki trzeba. Zgłoszenie robót związanych z wyburzeniem budynku zgłaszamy do Urzędu Starostwa Powiatowego bądź w Urzędzie Miasta. W tym przypadku należy zgłosić i określić rodzaj oraz zakres pracy, którą zamierzamy wykonać. Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak:

  • Zgoda właściciela obiektu.
  • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie rozbiórki.
  • Opis prowadzonych robót na terenie rozbiórki.
  • Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

Zdarzyć się może, że właściwy organ do którego się zgłaszamy, nałoży na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu. Następuje to zazwyczaj wtedy, kiedy istnieje możliwość pogorszenia z tego powodu stosunków wodnych, warunków sanitarnych czy też stanu środowiska.

Ile trzeba czekać na pozwolenie?

Zgodnie z przepisami, pozwolenie na rozbiórkę obiektu, może być wydane gdy:

  1. Zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu określenie oddziaływania na środowisko.
  2. Zostaną uzyskane przez inwestora niezbędne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi (pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów).

Do rozpoczęcia robót rozbiórkowych, można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od złożenia wniosku, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu oraz nie później niż 2 lata od doręczenia zgłoszenia o rozbiórce.

Dodaj komentarz